Logonet Shanghai office map
456 Yong He Road

Logonet (China) Co., Ltd.
315 Yoho Building A
456 Yong He Road
Zhabei District
Shanghai 200072
China

Phone: +86 (21) 5108 3800
Fax: +86 (21) 5633 5820

E-mail: shanghai.info@logonet.com.cn

Managing Director, Kim Groenbaek
E-mail: kim.groenbaek@logonet.com

Logonet Shanghai office map